Daniel Barroca

DV, PAL, imagem p/b, stereo, 9’
DV, PAL, imagem p/b, stereo, 7’
Carvão, barra de óleo e grafite sobre papel
150cm x 220cm
DV, PAL, imagem p/b, stereo, 5’
Texto e DVD pal, p/b, loop